ש"וע תכרעמ רבסה
ישארה ךסמה


טירפ רובע הרזע רתוי לבקל ידכ .ש"וע לש ישארה ךסמה הארנ ךכ
.וילע ץחל ,והשלכ


 
:םיאבה םיאשונה לע הציחל י"ע םג הרזע לבקל ןתינ
 
 

 .םולשת אלל הרבעה וא שומיש תעינמל תכרעמב לעפומש הנגהה ןונגנמ לע םיטרפ

תכרעמה לע הנגה ןונגנמ

 התיינבב םיפתושה םימרוגהו תכרעמה תודוא ךסמ גיצמ

ססקאב םימדקתמ םישמתשמל אלא םייוניש עצבל ץלמומ אל

שמתשמה תויחונל םיפסונ םיטנמלאו תותליאש ףיסוהל ןתינ םדקתמ בלשב

 ססקא תריגס אלל  ש"וע םינותנה דסממ קר האיצי

ססקאב הדובעה םויס םע ססקאו שוע םינותנה דסמ לש האלמ הריגס

ססקא לש האלמ הריגס